• Kikkerveen 401, 3205 XD, Spijkenisse
  • Maandag-Vrijdag
    9:00 - 17:00
Service

0645324572

close

AVG

Privacy verklaring (AVG)

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 in Nederland ingevoerde Wet Bescherming persoonsgegevens ( W.B.p.) vervangt en die van toepassing is op alle landen van de Europese Unie en biedt personen meer bescherming tegen misbruik.

Van Arkel airconditioning registreert over het algemeen object/gebouwgegevens en werkinstructies. Dit is veilig en gescheiden opgeslagen in de diverse databases. We registreren echter ook enkele persoonsgegevens. Ook daar gaan wij correct en met beleid mee om. Zonder deze gegevens zouden wij niet kunnen werken. Tenslotte moeten wij bij u werkzaamheden kunnen uitvoeren en bij calamiteiten kunnen rapporteren.

Een privacyverklaring is een must en daar hebben wij onze website mee uitgerust.

Van Arkel airconditioning verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Van Arkel airconditioning. Van Arkel airconditioning streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming.

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor Van Arkel airconditioning. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe Van Arkel airconditioning voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Van Arkel airconditioning persoonsgegevens?

Van Arkel airconditioning verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 Leveranciers;

 Werknemers;

 Klanten/relaties;

 Opdrachtgevers c.q. bewoners van objecten waar werkzaamheden verricht dienen te worden;

 Mensen die interesse tonen in Van Arkel airconditioning of die in het verleden klant zijn geweest;

 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 
 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?


Alle medewerkers op kantoor van Van Arkel airconditioning verwerken persoonsgegevens in een administratiesysteem.

Waarvoor verwerkt Van Arkel airconditioning persoonsgegevens?

Om klant te kunnen worden van Van Arkel airconditioning , aan de slag te gaan als medewerker, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij communicatie en werkzaamheden op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen en werkzaamheden in te plannen.

Verwerkt Van Arkel airconditioning bijzondere persoonsgegevens?

Nee, Van Arkel airconditioning verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van Van Arkel airconditioning: verrichten van werkzaamheden. Van Arkel airconditioning draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Van Arkel airconditioning met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?


Binnen Van Arkel airconditioning kan degene die belast is met de administratie c.q. planning de gegevens inzien en verwerken. Ook medewerkers van de buitendienst van Van Arkel airconditioning kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Van Arkel airconditioning wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkers overeenkomst is overeengekomen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?


Gegevens worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals aantallen en historie van werkzaamheden over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Arkel airconditioning gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.

Van Arkel airconditioning verzamelt en bewaart niet persoon gebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Van Arkel airconditioning verzamelt via Van Arkel airconditioning verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens Van Arkel airconditioning van mij verwerkt?

Elke relatie heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die Van Arkel airconditioning verwerkt. Neem daarvoor contact op met de administratie. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen privacy beleid

Van Arkel airconditioning streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van Van Arkel airconditioning is altijd het meest recente statement beschikbaar.