• Kikkerveen 401, 3205 XD, Spijkenisse
  • Maandag-Vrijdag
    9:00 - 17:00
Service

0645324572

close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor airconditioning- installatiewerk. 3/2009

Artikel 1 –Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen van Arkel airconditioning, hierna te noemen: “van Arkel airconditioning”, en een Wederpartij waarop van Arkel airconditioning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. van Arkel airconditioning en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien van Arkel airconditioning niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat van Arkel airconditioning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen.

1. Alle offertes en aanbiedingen van van Arkel airconditioning zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. van Arkel airconditioning kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder inbegrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is van Arkel airconditioning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij van Arkel airconditioning anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht van Arkel airconditioning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij van Arkel airconditioning derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. van Arkel airconditioning dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. van Arkel airconditioning heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. van Arkel airconditioning is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan van Arkel airconditioning de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien van Arkel airconditioning gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan van Arkel airconditioning ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien van Arkel airconditioning bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is van Arkel airconditioning onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan van Arkel airconditioning toekomende bevoegdheid of een op van Arkel airconditioning rustende verplichting ingevolge de wet; – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij van Arkel airconditioning alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.

7. Indien van Arkel airconditioning als storingdienst en/of in het weekend werkzaamheden moet verrichten, is de Wederpartij verplicht tot het betalen van de voorrijkosten, welk € 45, – exclusief B.T.W bedraagt. Bij het uitvoeren van reparaties gelden daarvoor de kosten per onderdeel, en wordt er een uurtarief door belast van € 45, – exclusief B.T.W aan de Wederpartij.

8. Bij het verrichten van reparaties door van Arkel airconditioning, wordt alleen garantie verleend op de onderdelen/werkzaamheden die door van Arkel airconditioning zijn geplaatst/verricht. Bij het aftekenen van de werkbon, verklaart de Wederpartij akkoord te zijn met de verrichtte reparaties en een perfecte oplevering van het geheel.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1. van Arkel airconditioning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; •- na het sluiten van de overeenkomst van Arkel airconditioning ter kennis gekomen omstandigheden goede • grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; •- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; •- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van van Arkel airconditioning kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is van Arkel airconditioning gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de • overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid • niet van van Arkel airconditioning kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is van Arkel airconditioning gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van van Arkel airconditioning op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien van Arkel airconditioning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien van Arkel airconditioning op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het van Arkel airconditioning vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van van Arkel airconditioning op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Overmacht.

1. van Arkel airconditioning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop van Arkel airconditioning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor van Arkel airconditioning niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. van Arkel airconditioning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat van Arkel airconditioning zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6 – Betaling en Incassokosten.

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum, op ING rekeningnummer 5799120, tenzij schriftelijk anders door van Arkel airconditioning aangegeven.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. van Arkel airconditioning heeft het recht om voor elke verstuurde aanmaning en/of herinnering € 20,00 exclusief B.T.W in rekening te brengen. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. Na 3 (drie) keer gemaand te zijn door van Arkel airconditioning zal de vordering automatisch aangeleverd worden aan een incasso bureau. De incasso kosten zullen dan op de Wederpartij verhaald worden.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien van Arkel airconditioning echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud.

1. Alle door van Arkel airconditioning in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van van Arkel airconditioning totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met van Arkel airconditioning gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door van Arkel airconditioning geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van van Arkel airconditioning veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om van Arkel airconditioning daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8 – Garanties en onderzoek.

1. De door van Arkel airconditioning te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op nieuwe goederen, die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Gedurende het eerste jaar, heeft Wederpartij recht op volledige garantie met betrekking op het geleverde product door van Arkel airconditioning. Na het verstrijken van de eerder genoemde termijn worden de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf en/of vervanging van onderdelen, in rekening gebracht aan de Wederpartij.

3. Indien de door van Arkel airconditioning verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van van Arkel airconditioning, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar van Arkel airconditioning geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van van Arkel airconditioning daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid.

1. Indien van Arkel airconditioning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. van Arkel airconditioning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat van Arkel airconditioning is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. van Arkel airconditioning is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. van Arkel airconditioning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien van Arkel airconditioning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van van Arkel airconditioning beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van van Arkel airconditioning is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van van Arkel airconditioning of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij van Arkel airconditioning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Vindplaats en wijziging voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met van Arkel airconditioning.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam d.d. 27 maart 2009.